Zásady ochrany osobných údajov pre kuriérov
foodpanda kuriér

Kto je prevádzkovateľom údajov?

Prevádzkovateľom údajov, t. j. orgánom, ktorý stanovuje účely a prostriedky spracúvania uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, je spoločnosť Delivery Hero Slovakia s. r. o., IČO: 53 390 440, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, e-mail: [email protected] (ďalej len „Delivery Hero Slovakia“, „my“, „naše“ a príslušné gramatické tvary týchto slov, alebo „prevádzkovateľ údajov“). Vás označujeme ako „kuriérov“. Ochrana osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

Čo znamená spoločný prevádzkovateľ?

Ak ide o dva alebo viac organizačných subjektov, ktoré spolu určujú účel (účely) a prostriedky, konkrétne činnosti spracúvania, ich vzťah sa považuje za vzťah „spoločných prevádzkovateľov“.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že je možné, že si vás ako kuriéra najala externá logistická obchodná spoločnosť, ktorá nie je súčasťou našej skupiny. V tomto prípade táto spoločnosť spracúva vaše osobné údaje ako samostatný prevádzkovateľ údajov a koná ako spoločný prevádzkovateľ spolu s našou spoločnosťou iba v súvislosti s IT aplikáciami, ktoré poskytujeme. V tejto súvislosti môžete slobodne uplatniť svoje zákonné práva buď voči nám alebo voči tretej strane, ktorá koná ako spoločný prevádzkovateľ. Tento vzťah spoločných prevádzkovateľov sa však týka len zhromažďovania osobných údajov na našich online platformách. Nemáme žiadny vplyv na spracúvanie osobných údajov takýmito subjektmi v iných súvislostiach a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Aké osobné údaje spracúvame a prečo?

Nižšie uvádzame, aké vaše údaje potrebujeme, na aké účely a za akých okolností ich odovzdávame iným tretím osobám a subjektom. Osobné údaje sú informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú na vašu osobu, napríklad meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, údaje o polohe alebo e-mailová adresa.

Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme našim zákazníkom mohli poskytovať logistické služby, používame rôzne nástroje a systémy, ktoré sú pre rozvoz jednotlivých zásielok absolútne nevyhnutné. Používame aj externé a interné nástroje a systémy na spracúvanie vašich osobných údajov na personálne riadenie a činnosť našej obchodnej spoločnosti Delivery Hero Slovakia s.r.o.

V rámci používania týchto nástrojov a systémov zhromažďujeme, spracúvame a uchovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategórie údajov Vysvetlenie
Identifikačné údaje Meno, priezvisko, adresa, podpis, rodné číslo, IČOregistračná značka, fotografia
Kontaktné údaje E-mailová adresa, telefónne číslo
Údaje o účte Dátum narodenia, údaje o bankovom účte
Výkonnostné údaje Čas používania aplikácií, údaje o objednávkach
Geolokačné dáta GPS dáta
Technické dáta Dáta o zariadení
Údaje o zmluve Typ zmluvy

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, iba ak je to nevyhnutné, účel spracúvania je zákonný a spracúvanie primerané. Nižšie uvádzame ďalšie informácie týkajúce sa účelov a právneho základu spracúvania:

   
Účel Prečo spracúvame údaje s týmto cieľom?
Nábor

V rámci procesu náboru zhromažďujeme, spracúvame a uchovávame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Účelom spracúvania je vykonať rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí uchádzača.

Kategórie osobných údajov:

●      Identifikačné údaje

●      Kontaktné údaje

●      Údaje o účte

Právny základ:

●      Podniknutie krokov vedúcich k uzavretiu zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Reklama a marketing

Online marketing

Náš proces náboru je do značnej miery založený na vyhľadávaní potenciálnych kuriérov. Aby sme oslovili tých správnych kandidátov, robíme marketingové kampane. Preto by sme vám radi predstavili naše procesy čo najtransparentnejším spôsobom. Medzi tieto činnosti spracúvania v rámci online marketingu patrí tzv. targeting (zacielenie) a retargeting:

1.Targeting

Targeting v zásade znamená prepínanie reklamných bannerov prispôsobených konkrétnym cieľovým skupinám na webových stránkach. Cieľom je zobrazovať najatraktívnejšie bannery pokiaľ možno čo najviac prispôsobené a cielené na používateľov a potenciálnych kuriérov. Najskôr definujeme cieľovú skupinu a potom poveríme našich poskytovateľov služieb, aby zobrazovali našu reklamu určenej cieľovej skupine. V tejto súvislosti nespracúvame žiadne osobné údaje, pretože sú spočiatku anonymizované. Segmentujeme rôzne cieľové skupiny a umiestňujeme rôzne reklamy na rôzne portály pre optimalizovaný targeting.

2. Retargeting

Keď navštívite naše webové stránky s cieľom získať ďalšie informácie o našom programe pre kuriérov, ukladáme tieto informácie do súborov cookie. Ak budete potom prechádzať iné webové stránky, naši reklamní partneri vám v našom zastúpení pripomenú, že ste ešte nepodali prihlášku. Nechceme, aby ste o náš skvelý program pre kuriérov prišli.

Retargeting môžete deaktivovať inštaláciou vhodných doplnkov vo vašom prehliadači. Okrem toho môžete a mali by ste aj pravidelne vymazávať súbory cookie uložené v prehliadači, ktorý používate.

Kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné údaje

Právny základ:

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnený záujem.

Naším oprávneným záujmom je účel opísaný vyššie.

Reaktivácia uchádzačov

Ak uchádzač nepokračuje v procese podávania prihlášky, pošleme mu SMS alebo e-mail a pripomenieme mu kroky, ktoré je potrebné podniknúť na dokončenie procesu podania prihlášky.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje

Právny základ:

 • Podniknutie krokov vedúcich k uzavretiu zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • Oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; naším oprávneným záujmom je zabezpečiť hladký priebeh procesu podávania prihlášky a lepšia skúsenosť.
Zmluva

Uzavretie zmluvy.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Údaje o účte
 • Kontaktné údaje

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Začatie poskytovania kuriérnych služieb

Príprava prvého dňa, školenie nových kuriérov

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Údaje o účte

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Kontrola plnenia zmluvných povinností

Posúdenie spoľahlivosti kuriérov v súvislosti s plnením dohodnutých zmluvných povinností.

Kategórie osobných údajov:

 • Kontaktné údaje
 • Identifikačné údaje

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Účty

Vytvorenie požadovaných účtov pre používané aplikácie potrebných na poskytovanie logistických/rozvozových služieb.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje
 • Údaje o účte

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Záznamy o čase plnenia zmluvných povinností

Záznamy o časoch poskytovania logistických služieb kuriérom

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Dátum začatia a skončenia plnenia zmluvných povinností, prestávky, neprítomnosť
 • Údaje o polohe

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Kontrola spoľahlivosti

Posúdenie spoľahlivosti kuriérov pri plnení ich zmluvných povinností. Použitie údajov o polohe v prípade nezrovnalostí počas doby plnenia zmluvných povinností.


Identifikačný údaje 
Kategórie osobných údajov:

 • Údaje o účte
 • Čas plnenia zmluvných povinností

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Komunikácia so zákazníkmi

Komunikácia so zákazníkmi o stave objednávky alebo doručení.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje
 • Údaje o polohe
 • Obsah komunikácie

Právny základ:

 • Oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Personálna administratíva

Zhromažďujeme, spracúvame a uchovávame vaše osobné údaje s cieľom prípravy a vytvárania zákonom požadovaných dokumentov a dôkazov a ďalej na účely odmeňovania.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje
 • Údaje o účte

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • Zákonná povinnosť, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Interná komunikácia

Na komunikáciu medzi nami a kuriérmi sa používajú rôzne nástroje. Účelom spracúvania je prenos potrebných informácií.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • Zákonná povinnosť, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Doručovanie

S cieľom zabezpečiť rýchle doručenie produktov objednaných zákazníkmi našich zmluvných partnerov, zhromažďujú sa koordinačné údaje našich kuriérov a objednávka sa vždy pridelí kuriérovi, ktorý sa práve nachádza v optimálnej oblasti.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje
 • Geolokačné dáta
 • Technické dáta

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • Zákonná povinnosť, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

Odhad času doručenia

Aby sme mohli zákazníkov našich zmluvných partnerov informovať o predpokladanom čase doručenia, anonymne sa spracúvajú údaje o priemernej rýchlosti.

 

Kategórie osobných údajov:

 • Geolokačné dáta (anonymizované)

Právny základ:

 • Oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Zmluvné sankcie

Vydanie výstrahy v prípade porušenia zmluvy.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Osobná zložka kuriéra

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Vybavenie kuriérov
Naši kuriéri od nás za úhradu získavajú vybavenie pre kuriérov. Slúži na zabezpečenie jednotného vzhľadu našich kuriérov a ich ochranu. Spravujeme a monitorujeme poskytované vybavenie, aby sme zabezpečili, že potrebné vybavenie bude vždy k dispozícii.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

 

Plánovanie a zaznamenávanie času

Zhromažďujeme, spracúvame a uchovávame osobné údaje našich kuriérov na účely plánovania doručovania. Účelom spracúvania je zhromažďovať, sledovať a vytvárať potrebné záznamy o časoch plnenia zmluvy.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje
 • Údaje o účte
 • Výkonnostné údaje
 • Geolokačné dáta

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • Oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Hodnotenie výkonnosti

Hodnotenie výkonnosti kuriéra na základe kvality (sťažnosti reštaurácií a zákazníkov), množstva doručených objednávok. Patrí sem aj celková spoľahlivosť pred začiatkom a po skončení smeny, ako aj počas nej. Rozumie sa tým okrem iného včasné začatie poskytovania logistických/ prepravných služieb v kuriérom zvolenom čase, riadne prihlásenie a prijímanie objednávok počas poskytovania prepravných služieb. Ďalej tiež správne vybavenie objednávky.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Výkonnostní údaje
 • Geolokačné dáta
 • Technická dáta

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Poskytovanie personalizovaného obsahu na kuriérskom  webe

Poskytovanie prehľadu práce kuriérov v personalizovanej časti webovej stránky foodpandakurier.sk

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje
 • Výkonnostné údaje

Právny základ:

 • Oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Zánik zmluvy

Riadny a mimoriadny zánik zmluvy


Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Ukončenie zmluvného vzťahu

Deaktivácia existujúcich účtov; vrátenie prevzatého vybavenia.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje

Právny základ:

 • Plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Ponuka obnovy spolupráce

Po ukončení spolupráce s kuriérom budeme jeho osobné údaje uchovávať 12 mesiacov, aby sme ho v prípade zmeny podmienok mohli telefonicky kontaktovať s ponukou na obnovenie spolupráce. To platí za predpokladu, že nám dá súhlas na takéto spracovanie.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko)
 • Kontaktné údaje (telefónníečíslo)

Právny základ:

 • Súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Archivácia
Archivácia dokumentov, ktoré je potrebné uchovávať na daňové účely, a/alebo určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje
 • Kontaktné údaje

Právny základ:

 • Zákonná povinnosť, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
 • Určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov, čl. 17. ods. 3 písm. e)

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Po splnení daného účelu vaše údaje obvykle vymažeme. Presné pravidlá výmazu údajov sú stanovené v našich regionálnych predpisoch o vymazávaní údajov. V závislosti od účelu spracúvania platia rôzne pravidlá výmazu. V rámci našich predpisov o výmaze údajov sme definovali rôzne triedy údajov a priradili sme im lehoty, po uplynutí ktorých ich vymažeme. Po uplynutí obdobia uchovávania budú uložené údaje zodpovedajúcim spôsobom odstránené.

Za určitých okolností nemusíme prípadným žiadostiam o výmaz vyhovieť z dôvodu existencie zákonnej doby uchovávania, ktorá nám bráni vymazať uložené údaje po stanovenú minimálnu dobu. Aby sme týmto zákonným požiadavkám vyhoveli, po splnení daného účelu príslušné údaje blokujeme, čím zaručujeme ich úplnosť a integritu.

Odovzdávame vaše údaje inému prevádzkovateľovi údajov?

Áno, vaše údaje odovzdávame našim externým poskytovateľom služieb, ktorí sú v konečnom dôsledku zodpovední za zmluvný vzťah s vami. S týmito poskytovateľmi služieb spolupracujeme, čo znamená, že existuje dohoda, ktorá pre každú stranu stanovuje činnosti spracúvania a účel spracúvania. Sme vlastníkom procesu podávania prihlášok, čo znamená, že zhromažďujeme potrebné osobné údaje, pričom naši partneri sa potom starajú o samotný proces nadväzovania zmluvných vzťahov. Vaše osobné údaje sa preto budú zdieľať s tretími stranami, ktoré vo vzťahu k nám na základe dohody konajú ako spoloční prevádzkovatelia.

Ktorým spracovateľom údajov odovzdávame osobné údaje a prečo?

Vaše údaje nikdy neposkytujeme neoprávneným tretím stranám. V rámci našej činnosti však získavame služby od vybraných poskytovateľov služieb a poskytujeme im obmedzený a prísne sledovaný prístup k niektorým našim údajom. Než však osobné údaje odovzdáme týmto spracovateľom údajov na spracúvanie v našom mene, každá jednotlivá spoločnosť sa podrobuje kontrole. Všetci príjemcovia údajov musia spĺňať zákonné požiadavky na ochranu údajov a preukázať svoju úroveň ochrany údajov príslušnými dokladmi.

V nasledujúcom texte by sme vás chceli transparentným a zrozumiteľným spôsobom informovať o všetkých našich príjemcoch údajov a príslušných dôvodoch odovzdávania údajov týmto príjemcom:

Príjemca údajov Dôvod
Externí poskytovatelia služieb Podporujú naše obchodné aktivity tým, že nám poskytujú IT riešenia a infraštruktúru alebo zaisťujú bezpečnosť našich obchodných operácií, napríklad identifikáciou a nápravou chýb. Okrem toho sa môžu osobné údaje odovzdávať aj externým daňovým poradcom, právnikom alebo audítorom, ak poskytujú služby, na ktoré boli poverení.
Členovia skupiny Delivery Hero SE

V rámci skupiny je niekedy potrebné efektívne využívať zdroje. V tejto súvislosti sa v rámci našej skupiny navzájom podporujeme pri optimalizácii procesov. Okrem toho poskytujeme spoločný obsah a služby. Patrí sem napríklad technická podpora systémov.

Ide o spoločné prevádzkovanie údajov v zmysle článku 26 GDPR. Prevádzkovateľ údajov je plne zodpovedný za plnenie požiadaviek ochrany údajov spolu so skupinou Delivery Hero SE. V rámci spoločných predpisov sa prevádzkovateľ údajov a skupina Delivery Hero SA dohodli, že budú zaručovať práva rovnako. Akékoľvek požiadavky preto môžete adresovať miestnemu subjektu, ktorý vás najal ako kuriéra, ako aj skupine Delivery Hero SE, Oranienburger Straße 70, 10117 Berlín, Spolková republika Nemecko. Poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na adrese [email protected]

Orgány činné v trestnom konaní a súdne konanie Bohužiaľ sa môže stať, že sa niektorý z našich kuriérov a poskytovateľov služieb nebude správať čestne a bude nám chcieť ublížiť. V týchto prípadoch sme nielen povinní odovzdať osobné údaje z dôvodu zákonných povinností, ale je samozrejme aj v našom záujme predchádzať škodám, vymáhať naše nároky a odmietnuť neoprávnené nároky iných osôb.

Spracovanie údajov mimo EU a EHP

Vaše údaje spracúvame najmä v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Niektorí z našich vyššie uvedených poskytovateľov služieb však sídlia mimo EÚ a EHP. GDPR kladie prísne požiadavky na prenos osobných údajov do tretích krajín. Všetci príjemcovia údajov musia tieto požiadavky spĺňať. Pred odovzdaním vašich údajov poskytovateľom služieb v tretích krajinách sa každý poskytovateľ služieb najskôr posudzuje z hľadiska jeho úrovne ochrany údajov. Iba v prípade, že preukáže primeranú úroveň ochrany údajov, sa dostane do užšieho výberu poskytovateľov služieb.

 

Bez ohľadu na to, či sa naši poskytovatelia služieb nachádzajú v EÚ/EHP alebo v tretích krajinách, musí každý poskytovateľ služieb podpísať dohodu o spracúvaní údajov. Poskytovatelia služieb mimo EÚ/EHP musia spĺňať ďalšie požiadavky. Podľa článku 44 ff. GDPR sa môžu osobné údaje odovzdávať poskytovateľom služieb, ktorí spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich požiadaviek:

a.  Európska komisia dospela k záveru, že tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany (napr. Izrael a Kanada).

 

b.  Boli prijaté štandardné doložky o ochrane údajov. GDPR ako vhodný mechanizmus odovzdania uznáva zmluvné ustanovenia, ktoré nemôžu zmluvné strany meniť a v ktorých sa strany zaväzujú zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov.

 

c.  Boli zavedené ďalšie vhodné ochranné opatrenia podľa článku 46 GDPR.

GDPR tiež umožňuje prenos údajov v iných situáciách, napr. ak príjemca prijal podmienky záväzných podnikových pravidiel alebo schválených certifikačných mechanizmov, alebo ak dotknutá osoba dala súhlas s odovzdaním. Vaše údaje odovzdáme iba poskytovateľom služieb, ktorí spĺňajú aspoň jednu z týchto požiadaviek. Ak odovzdávame údaje do tretích krajín, ide hlavne o spoločnosti so sídlom v USA alebo Izraeli.

Súbory cookie

Aby sme návštevu nášho webu zatraktívnili a umožnili využívanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach tzv. súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sú odstránené po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení vášho prehliadača (tzv. relačné súbory cookie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení a umožňujú nám alebo našej pridruženej spoločnosti rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli sa vždy rozhodovať o ich prijatí alebo odmietnutí v konkrétnych prípadoch alebo všeobecne. Neprijatie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť nášho webu/aplikácie.

Do svojho prehliadača si môžete nainštalovať ďalšie doplnky, ktoré nepotrebné súbory cookie blokujú. Ak to urobíte, neuvidíte žiadne reklamy založené na záujmoch.

Kategórie osobných údajov:

Obmedzené informácie o zariadení, ako je IP adresa, ID zariadenia, MAC adresa, operačný systém, typ zariadenia, Apple Advertiser ID (IDFA) alebo Android Ad ID (AAID).

Právny základ:

Ak spracúvanie prebieha s vaším súhlasom, právnym základom je článok. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t. j. váš súhlas. Inak je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva vo vyššie uvedenom účele.

Naše zásady týkajúce sa súborov cookie v súvislosti so všetkými súbormi cookie, ktoré používame, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie a sledovania webu.

Aké sú vaše práva ako dotknutých osôb a ako ich možno uplatniť?

Máte právo dostať od nás bezplatne výslovné informácie o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame.

Okrem toho máte tieto práva:

Právo na prístup Máte právo byť informovaní o tom, aké údaje o vás uchovávame a ako tieto údaje spracúvame.
Právo na opravu Ak si všimnete, že uložené údaje nie sú správne, môžete nás kedykoľvek požiadať o ich opravu.
Právo na výmaz Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov, ktoré o vás uchovávame.
Právo na obmedzenie spracúvania Ak si neželáte údaje vymazať, ale nechcete, aby sme ich ďalej spracúvali, môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. V takom prípade vaše údaje archivujeme a znova ich integrujeme do našich systémov, iba ak si to budete priať. Počas tohto obdobia však nebudete môcť využívať naše služby, v opačnom prípade budeme vaše údaje opäť spracúvať.
Právo na prenositeľnosť údajov
Môžete nás požiadať, aby sme vám alebo inej zodpovednej osobe odovzdali údaje, ktoré o vás máme uložené, v strojovo čitateľnom formáte. V tejto súvislosti vám údaje sprístupníme vo vhodnom formáte.
Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo podať námietku proti ďalšiemu spracúvaniu vašich údajov. To zahŕňa aj námietky proti spracúvaniu, ktoré vykonávame bez vášho súhlasu, ale na základe nášho oprávneného záujmu. Vzťahuje sa to napríklad na priamy marketing. Môžete kedykoľvek namietať proti zasielaniu ďalších newsletterov.

Ak nesúhlasíte s niektorým z našich účelov spracúvania na základe nášho oprávneného záujmu alebo si prajete vzniesť proti nemu námietku, môžete proti spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Napíšte nám na adresu [email protected] V takom prípade znova preskúmame danú činnosť spracúvania a buď prestaneme spracúvať vaše údaje na tento účel, alebo vám vysvetlíme dôvody, ktoré stoja za to chrániť, a prečo budeme v spracúvaní pokračovať.

Automatizované rozhodovanie Vaše osobné údaje spracúvame aj v kontexte algoritmov, aby sme zjednodušili naše procesy. Samozrejme máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní. Ak sa domnievate, že sme vám neoprávneným spôsobom odmietli prístup, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese [email protected] Váš konkrétny prípad potom preskúmame samostatne a rozhodneme o ňom individuálne podľa konkrétnych okolností.
Právo podať sťažnosť Ak sa domnievate, že sme v súvislosti s vašimi osobnými údajmi alebo právom konali nesprávne, môžete kedykoľvek podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade.

Ak chcete uplatniť svoje práva, kedykoľvek napíšte na adresu [email protected]

Ak sa domnievate, že sme v súvislosti s vašimi osobnými údajmi alebo právami konali nesprávne, môžete kedykoľvek podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Príslušným zodpovedným dozorným úradom, pod ktorý patríme, je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 4826/12

820 07 Ružinov

E-mail: [email protected]

Posledná aktualizácia: 14. mája 2021

Datum: 3. srpna 2020 Verze zásad: 4.0 4